D centrum z.s.

nezisková organizace nabízející ambulantní
a terénní programy rodičům a dětem,
které mají problémy v každodenním životě

AKTIVITY

EEG BIOFEEDBACK

Moderní specifická metoda pro posílení žádoucí aktivity nervové soustavy, především pro trénink pozornosti, soustředění, sebeovládání, zklidnění hyperaktivity, zlepšení výkonu a paměti. Jedná se o sebeučení mozku pomocí biologické zpětné vazby. Účinek EEG biofeedbacku je trvalý podobně jako umění číst a psát. Jakmile se mozek příslušné postupy a vzorce naučí, uloží je do paměti a umí je užívat automaticky.

Vhodný pro děti s vývojovými poruchami řeči, se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie), poruchami chování, hyperaktivitou, s poruchami spánku, usínáním, problémy s koncentrací, pozorností. U osob vyššího věku EEG biofeedback příznivě ovlivňuje kognitivní funkce (duševní svěžest, pozornost, paměť), trému, problémy s nespavostí, stavy při organickém poškození mozku, bolesti hlavy, problémy s únavou a úzkostí.

Optimální frekvence tréninků je dvakrát týdně v délce asi 45 minut. Trénink probíhá formou počítačové hry, kterou hrajete pouze silou své mysli, bez myši či klávesnice. Klientovi je snímán pomocí malé elektrody záznam elektrické aktivity mozku. Signál je převáděn do počítačové hry (např. řídí auto). Za dobré výsledky je mozek odměňován. Celý proces se podobá normálnímu učení a cvičení.

Počet potřebných tréninků je individuální a liší se dle věku, typu potíží, jejich závažnosti apod. Na kondiční trénink postačí přibližně 10-15 x. U dětí, které mají problémy s pamětí a koncentrací, s poruchami učení, poruchami chování 30-40 x. V případě závažných zdravotních potíží (DMO, poúrazové stavy, atd.) je třeba více než 60 sezení. Výsledky tréninku jsou patrné postupně.

Cena: 300 Kč za jeden trénink

POHÁDKA

Skupinový psychoterapeutický a rozvíjející program, vytvořený podle metodiky PhDr. Pavly Kuncové. Je určen pro děti od 5 do 8 let, zpívání, cvičení a povídáni nejen o zvířátkách, a to na motivy písniček Pavla Nováka.

Skupinový program pro 4 – 6 dětí. Probíhá pod vedením speciálního pedagoga. Děti jsou přítomny bez účasti rodičů. Program obsahuje 12 lekcí (probíhá 1x týdně 60 minut). Cílem je hravou formou procvičovat: hrubou a jemnou motoriku, včetně motoriky mluvidel , zvyká dětí na tělesný kontakt, učí je ovládat impulzivitu, učí je relaxaci, procvičuje koordinaci, učí je vzájemné spolupráci, vede je k otevřené komunikaci, vede děti ke snadnějšímu sociálnímu zařazení.

  • Cena: 1.800 Kč

ABCD

Skupinový program pro děti od 5 do 7 let, pro děti s odloženou školní docházkou, pracovní nevyzrálostí či nevyzrálosti specifických funkcí, s obtížemi v kolektivu, impulzivní, hyperaktivní, nesoustředěné, apod.. Posiluje rozvoj psychomotoriky v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Je zaměřen na dorovnání znalosti a dovedností začínajícího školáka a získáni schopnosti pravidelné práce s ohledem na školní režim.

Skupinový program pro 4 – 6 dětí. Probíhá pod vedením speciálního pedagoga. Děti jsou přítomny bez účasti rodičů. Program obsahuje 12 lekcí (probíhá 1x týdně 60 minut). Skupiny jsou rozděleny dle věku na mladší a starší děti.

Cílem programu je: procvičovat hrubou a jemnou motoriku, včetně motoriky mluvidel, zvykat si na tělesný kontakt, učit ovládat impulzivitu, učit relaxaci, procvičovat koordinaci, učit vzájemné spolupráci, vést k otevřené komunikaci, k snadnějšímu sociálnímu zařazení, zlepšeni grafomotoriky, včetně upevněni správného držení tužky, zdokonalováni jemné motoriky, rozvoj vnímání a řeči, koordinace zraku a hmatu, zlepšeni zrakového a sluchového vnímání , procvičování a zdokonalování prostorové orientace, cvičeni soustředěni, paměti, pozornosti, zdokonalování rozumových schopnosti , učeni se vzájemné spolupráci, rozvoj slovní zásoby a vyjadřování.

Cena od 1. 1. 2020: 2.500,- Kč
 

PŘEDŠKOLÁČEK pro děti s PAS

Skupinový program pro 4 děti s poruchou autistického spektra ve věku od 5 do 7 let . Probíhá pod vedením dvou terapeutů. Je zaměřen na  rozvoj specifických emočních, komunikačních a sociálních schopností a dovedností dítěte, nácviku samostatnosti, sebeobsluhy a pracovního chování

 Program obsahuje 8 lekcí (probíhá 1x týdně 60 minut) s možností pokračování dalších lekcí.

Cílem programu je podpořit a rozvíjet schopnost cíleně pracovat ve skupině dětí, učit se dokončit práci, rozvíjet řeč a komunikaci, podpořit rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, rozvíjet vizuálně obrazovou složku, sociální integraci a samostatnost.

Cena: 2.400 Kč  

PROGRAM RODINA

Je terénní program určený rodinám s dětmi s problémy ve vývoji do věku 10 let dítěte.

Jedná se o konzultace s rodiči v domácím prostředí. Obsahem jsou praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení rodičů, poradenství v oblasti vývoje dítěte, ukázka nácviku vhodných aktivit pro dítě , půjčování pomůcek a literatury, sociálněprávní poradenství

Cena: 400 Kč za konzultaci

NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Je efektivní metoda pro rozvoj a nácvik hry u dětí s PAS, dětí s potížemi v oblasti komunikace, sociální interakce a jiných potíží ve vývoji. Jedná se o nahrávání scénářů her na videa. Tuto metodu lze využít jak pro nácvik hry, tak pro rozvoj sebepojetí. Nácviky jsou natáčeny na kameru. Při následujícím setkání společně vybraný záznam sledujeme a povídáme si o něm. 

Individuální nácviky

Rozvoj dovedností dítěte ve všech oblastech jeho vývoje, dle jeho aktuální úrovně. Pro dítě je připravena aktivita na videozáznamu. Dítě pod vedením terapeuta se učí aktivitu zvládnout. Nácviky jsou natáčeny na kameru. Vybraný záznam společně sledujeme a povídáme si o něm. Nácviky probíhají za přítomnosti rodičů. Důležité je osvojení vztahu příčina-následek.

Nácviky hry ve dvojicích

Nácvik hry a kooperace ve dvojicích. Děti se učí hrát si s druhými dětmi, předávat si hračku, střídat se, čekat. Nácvik se natáčí na kameru a na začátku následujícího setkání probíhá společný rozbor krátkého vybraného záznamu.

Nácvik probíhá bez přítomnosti rodičů. Nácvik vedou 2 terapeuti.

Skupinové nácviky

Nácvik hry a kooperace děti ve skupině. Je třeba, aby děti měly alespoň minimální slovní zásobu a jejich dovednosti byly na podobné úrovni. Děti jsou při hře vedeny k vnímání sebe i druhých, k zapojení do hry, ke střídání, čekání, k osvojení základních komunikačních dovedností (oslovení kamaráda, „můžu?“). Postupně dochází k zařazování aktivit na rozvoj představivosti. Nácvik se natáčí na kameru. Následující setkání začíná společným rozborem nahrávky z minulého nácviku. Nácvik probíhá ve skupině 4 dětí, bez přítomnosti rodičů. Nácvik vedou 2 terapeuti, je přítomen asistent, který nácvik natáčí. 

Cena: 400 Kč za konzultaci

INTENZIVNÍ TERAPIE S PRVKY ABA

Individuální intenzivní terapie pro děti s PAS a s jinými potížemi ve vývoji ve věku od 3 do 15 let. Je zaměřena na rozvoj chybějícího chování, potlačování nežádoucího chování a udržení výsledků terapie. Program probíhá pod vedením terapeuta za přítomnosti rodičů.

Intenzivní terapie, která používá systematické metody, nástroje, techniky a vede dítě postupně k tomu, aby lépe zvládalo adaptaci ve svém i novém prostředí a vhodným způsobem se chovalo v různých situacích, s dalšími lidmi, a to trvale. Podstatou práce je rozvoj vnitřní motivace dítěte, podpora vývoje adaptativního chování, které vede dítě k samostatnosti a umožňuje mu efektivnější fungování ve společnosti.

Intenzivní terapie s prvky ABA je individuálně sestavená terapie, která je systematická, intenzivní a učí dítě s PAS nebo jinými vývojovými potížemi nové dovednosti ve všech oblastech vývoje způsobem, který je pro tyto děti stravitelný a na zvládnuté dovednosti navazuje nové a komplexnější.

Důležitým faktorem úspěšnosti této terapie je věk dítěte. Čím dříve se začne, tím lépe, a to i bez diagnózy. Je možno pracovat na konkrétních deficitech ve vývoji, což vede k postupnému zlepšování rozvoje dítěte.

Cena: 400 Kč za konzultaci

TERAPEUTICKÝ TÁBOR PRO DĚTI S PAS A JINÝMI PROBLÉMY VE VÝVOJI

 

 

 

D centrum z.s.
GIVT

Sponzoři

facebook D centrum z.s.

Podpořte nás

D centrum z.s., Chlumská 453, Zlín-Louky

úvod / aktivity / kontakt